top of page
< Back

2-METHYLSULFONYL-4,6-DIMETHOXYPYRIMIDINE

Key Starting Materials

2-METHYLSULFONYL-4,6-DIMETHOXYPYRIMIDINE

AgroChemicals

Key Starting Materials

bottom of page