top of page
< Back

(4R-CIS)-1,1-DIMETHYLETHYL-6-[2-[2-(4-FLUOROPHENYL)-5-(1-ISOPROPYL)-3-PHENYL-4-[(PHENYLAMINO)CARBONYL]-1H-PYRROL-1-YL]ETHYL]-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXANE-4-ACETATE

Intermediate Chemicals

(4R-CIS)-1,1-DIMETHYLETHYL-6-[2-[2-(4-FLUOROPHENYL)-5-(1-ISOPROPYL)-3-PHENYL-4-[(PHENYLAMINO)CARBONYL]-1H-PYRROL-1-YL]ETHYL]-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXANE-4-ACETATE

Pharmaceutical

Intermediate Chemicals

bottom of page